แนวการสอน

รหัสวิชา : 1553501
หลักและวิธีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
หน่วยกิต : 2 (2-0)
 
Current Development in TEFL
 
ภาคเรียนที่ : 2/2547
อาจารย์ผู้สอน : ธีระศักดิ์ เพ็งลุน
โปรแกรมวิชา : ภาษาอังกฤษ
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา :

หลักสูตรนี้สามารถที่จะสังเกตให้เห็นถึงความแตกต่างของการพัฒนาภาษาและเห็นถึงการใช้เทคนิคและกิจกรรมต่างๆประกอบการสอน หลักสูตรการเรียนภาษาต่างประเทศให้มีความง่ายขึ้นแก่นักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมต้นและทั้งกันนี้นักศึกษาจะได้ศึกษาวิธีการและการพัฒนาเทคนิคในการสอนภาษาอังฤกษอีกด้วย.
 
จุดประสงค์ :
1.นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนทุกระดับชั้นเรียน
2.นักศึกษาสามารถทำแผนการสอนก่อนที่จะลงมือสอน
3.นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการไปสาธิตการสอนจริงในโรงเรียนโดยตรง
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
 1
 วิธีการสอนแบบไวยากรณ์และแปล
 บรรยาย และสาธิต
 
 2
 วิธีสอนแบบการสอนตรง
 บรรยาย และสาธิต
 
 3
 วิธีสอนแบบฟัง - พูด
 บรรยาย และสาธิต
 
 4
 วิธีสอนตามทฤษการเรียนแบบความรู้และความเข้าใจ
 บรรยาย และสาธิต
 
 5
 วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง

 บรรยาย และสาธิต
 
 6
 วิธีสอนแบบชักชวน
 บรรยาย และสาธิต
 
 7
 วิธีสอนภาษาแบบกลุ่มสัมพันธ์
 บรรยาย และสาธิต
 
 8
 วิธีการสอนตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร
 บรรยาย และสาธิต
 
 9
 กิจกรรมที่ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 บรรยาย และให้นักศึกษาจัดกิจกรรมประกอบการสอน
 
 10
 กิจกรรมและสถานการณ์การเรียนการสอน
 ให้นักศึกษาจัดกิจกรรมแบบจำลองสถานการณ์จริงในการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่ม
 
 11
 สื่อและอุปกรณ์การสอน
 จัดทำสื่อการเรียนการสอน
 
 12
 การวางแผนการจัดการสอนและการเขียนแผนการสอน
 บรรยายและจัดกิจกรรมเขียนแผนการสอน
 
 13
 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
 จัดการทำแบบประเมินการเรียนการสอน
 
 14
 สอบกลางภาค
 สอบกลางภาค
 
 15
 สาธิตการสอนและการประดิษฐ์สื่อการสอน
 นักศึกษาสาธิตการสอนและประดิษฐ์สื่อการสอน
 
 16
 โครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อเด็ก ที่ โรงเรียนกมลา
 นักศึกษาจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษให้นักเรียน
 

การวัดผล :
1.การมาเรียน 10 %
2.การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและการออกปฏิบัติการสอนในภาคสนามจริง
10 %
3.การเสนอสื่อการสอนผลงานเป็นรายบุคคล 10 %
4.การสอบกลางภาค 30%
5.การสอบปลายภาค 40%
 


การประเมินผล :

A 85 - 100
B+ 80 - 84
B 70 - 79
C+ 60 - 69
C 50 - 59
D+ 45 - 49
D 40 - 44
E 0 - 39
 
ตำราเรียนหลัก :
1.Teaching English to Young Learners by Chris White and Eva Mooney
 


เอกสารประกอบการเรียน :
1.เอกสารประกอบการเรียนการสอน
2.แผ่นใส
3.ใบงาน
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :