แนวการสอน

รหัสวิชา : 1023616
พฤติกรรมการสอนนาฏศิลป์
หน่วยกิต : 3(2-2)
 
 
ภาคเรียนที่ : 2/2547
อาจารย์ผู้สอน : สาวิตร พงศ์วัชร์
โปรแกรมวิชา : ศิลปกรรม
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาหลักสูตรนาฏศิลป์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย / เนื้อหานาฏศิลป์ นาฏยศัพท์ และภาษาท่า การสอนนาฏศิลป์ การวัดผล – ประเมินผลนาฏศิลป์ การเตรียมการสอน สื่อการสอน
 
จุดประสงค์ :
1.เพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรนาฏศิลป์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้ถูกต้อง
2.เพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยได้
3.เข้าใจเนื้อหาวิชานาฏศิลป์ในเรื่อง นาฏยศัพท์ และภาษาท่า ได้ถูกต้อง
4.เตรียมการสอน สื่อการสอน และวัดผล – ประเมินผลได้เข้าใจและถูกต้อง

 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
 1
 หลักสูตรนาฏศิลป์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา- ความหมายของนาฏศิลป์- บทบาทของนาฏศิลป์- จุดประสงค์ของการเรียนการสอนดนตรี – นาฏศิลป์- อัตราเวลาเรียนของกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย
 ศึกษาเอกสารประกอบการบรรยาย
 
 2
 หลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย / เนื้อหานาฏศิลป์-การวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยป.1-2- การวิเคราะห์หลักสูตรกิจกรรมนาฏศิลป์ ป. 3-4- การวิเคราะห์หลักสูตรกิจกรรมนาฏศิลป์ ป. 5-6- เนื้อหานาฏศิลป์ในระดับประถมศึกษา ป. 1- ป. 6- หลักสูตรวิชาศิลปศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น- วิเคราะห์หลักสูตร ( วิชาบังคับแกน )- นาฏศิลป์ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 ศึกษาเอกสารประกอบการบรรยาย
 
 3-4
 นาฏยศัพท์ และภาษาท่า- ลักษณะนาฏศิลป์ไทย- นาฏยศัพท์- ภาษาท่า
 บรรยาย - ปฏิบัติ
 
 5-6
 การสอนนาฏศิลป์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรประถมฯและมัธยมฯ- ความหมายและองค์ประกอบของการสอน- ลักษณะการสอนที่ดี- ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับการสอน- บทบาทของครูในการสอนปัจจุบัน
 บรรยาย
 
 7-8
 การสอนนาฏศิลป์- บทบาทสำคัญที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอน- รูปแบบการสอน- ระบบการเรียนการสอน- ลักษณะการสอนที่ดี- แนวทางการใช้วิธีสอน- วิธีสอนแบบต่าง ๆ - การสอนที่ใช้และทักษะกระบวนการ- ลักษณะของกระบวนการต่าง ๆ
 บรรยาย - ปฏิบัติ
 
 9
 สอบกลางภาค
 วัดผล-ประเมินผล
 
 10-11
 การวัดผล – ประเมินผลนาฏศิลป์- แนวคิดในการวัดผล – ประเมินผล- วิธีวัดผลการเรียนแบบต่าง ๆ - ตัวอย่างการเลือกวิธีวัดผล- เครื่องมือที่ใช้วัดผลการสอนนาฏศิลป์- หลักการวัดผลการศึกษา- การประเมินผลการเรียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ- สาระสำคัญของระเบียบการประเมินผลระดับม. ต้น และม. ปลาย- ความมุ่งหมายของการประเมินผล- ประโยชน์ของการวัดผล - ประเมินผลการศึกษา
 ศึกษาเอกสารประกอบการ บรรยาย
 
 12-13
 การเตรียมการสอน- ความจำเป็นต้องมีการเตรียมการสอน- หลักในการเตรียมการสอน- การเขียนแผนการสอน- ตัวอย่างรูปแบบแผนการสอน
 ปฏิบัติทดลองการสอน
 
 14-15
 สื่อการสอน- ความหมายของสื่อการสอน- ชุดการสอน- ประเภทของชุดการสอนประโยชน์ของสื่อการสอน
 ศึกษาเอกสาร ประกอบการบรรยาย
 
 16
 สอบปลายภาค
 วัดผล-ประเมินผล
 

การวัดผล :
1.1 คะแนนระหว่างภาคเรียน 60 %
1.2 คะแนนปลายภาคเรียน 40 %
 


การประเมินผล :

ระดับคะแนน A = 90 - 100% ระดับคะแนน B+ = 85 - 89 %
ระดับคะแนน B = 80 - 84 % ระดับคะแนน C+ = 70 - 79 %
ระดับคะแนน C = 65 - 69 % ระดับคะแนน D+ = 55 - 64 %
ระดับคะแนน E = 50 - 54 % ระดับคะแนน E = 40 - 10 %
 
ตำราเรียนหลัก :
บังอร อนุเมธางกูร. พฤติกรรมการสอนนาฏศิลป์. สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ : ภาควิชาหลักสูตร และการสอน คณะครุศาสตร์,2542.

 


เอกสารประกอบการเรียน :
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :