แนวการสอน

รหัสวิชา : 3563502
ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
หน่วยกิต : 3(3-0)
 
(Leadership and Management of Teamwork)
 
ภาคเรียนที่ : 1/2548
อาจารย์ผู้สอน : กาญจนา ฉวรรณกุล
โปรแกรมวิชา : การประถมศึกษา
คณะ : ครุศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเรื่องๆเกี่ยวกับภาวะผู้นำ คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของผู้นำที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทของผู้นำในการทำงานเป็นทีม การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ จิตวิทยาและเทคนิคในการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม การสร้างความภูมิใจให้ทีมงาน การจัดการความขัดแย้งในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการทำงานเป็นทีม
 
จุดประสงค์ :
1. สามารถอธิบายความหมายของผู้นำและภาวะผู้นำได้
2. สามารถอธิบายวิวัฒนาการของการศึกษาภาวะผู้นำได้
3. สามารถอธิบายคุณลักษณะที่สำคัญของผู้นำได้
4. สามารถระบุบทบาทและหน้าที่ของผู้นำได้
5. สามารถอธิบายแบบของผู้นำได้
6. สามารถอธิบายความหมายของทีมงานได้
7. สามารถสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพได้
8. สามารถอธิบายจิตวิทยาและเทคนิควิธีในการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม
9. สามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้

 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
 1
 1. แนวการสอน
 1. แนะนำตัวระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
2. อธิบายแนวการสอน และข้อตกลงในการเรียนการสอน
3. ให้นักศึกษาดูภาพTeam work และให้สรุปความหมายของทีมงานโดยให้ทำเป็นกลุ่ม
 
 2
 1. ความหมาย และความสำคัญของการสร้างทีมงาน2. ทีมงานแบบอัจฉริยะ
 1. แจกเอกสาร ความหมายและความสำคัญฯ และทีมงานแบบอัจฉริยะ
2. อธิบาย ให้ตอบคำถาม สรุป
3. แจกเอกสาร ใบงานการดูวิดิทัศน์และแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม
 
 3 - 4
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม
2. การสร้างงาน
3. การฟื้นฟูทีมงาน
 1. ให้ดูวิดิทัศน์ และทำใบงาน
2. อธิบาย ให้ตอบคำถาม รายงานสรุป
3. ฝึกสร้างทีมงาน
4. อธิบายและสรุป
5. กำหนดการสอบครั้งที่ 16. แจกเอกสารควมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
 
 5 - 6
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
 1. สอบครั้งที่ 1
2.ให้ทำใบงาน อธิบาย สรุป
 
 7 - 9
 1. คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของผู้นำ
2. แบบของผู้นำ
 1.อธิบาย ให้ทำใบงาน สรุป
2. กำหนดการสอบครั้งที่ 2
 
 10 - 13
 1.จิตวิทยาและเทคนิคในการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม
1.1 การตัดสินใจ
1.2 การสื่อสาร
1.3 การประชุม
1.4 การสร้างแรงจูงใจ
1.5 ความเป็นผู้นำตามสถานการณ์
 1. อธิบาย ให้ตอบคำถาม สรุป
2. ให้ฟังเทป การเป็นผู้นำกับการทำงานเป็นทีม และทำใบงานจากการฟังเทป
 
 14
 ความขัดแย้งและแนวทางแก้ไข
 อธิบาย ตอบคำถาม สรุป
 
 15 - 16
 ปัญหาในการสร้างทีมงานและแนวทางแก้ไข
 1. ให้ชมสไลด์และจากการดูวีดิทัศน์
2. อภิปรายกลุ่ม รายงาน3. สรุป
 

การวัดผล :
1. การวัดผล
1.1 คะแนนระหว่างภาคเรียน
1.1.1 ความสนใจในการเรียน 10 คะแนน
1.1.2 งานส่วนบุคคล 15 คะแนน
1.1.3 งานกลุ่ม 15 คะแนน
1.1.4 สอบระหว่างภาคเรียน 30 คะแนน
1.2 คะแนนสอบปลายภาคเรียน 30 คะแนน
รวม 100 คะแนน
 


การประเมินผล :

ระดับคะแนน
A = 85 - 100
B+ = 78 - 84
B = 71-77
C+ = 64-70
C = 57-63
D+ = 50-56
D = 40-49
E = 0-39
 
ตำราเรียนหลัก :
กาญจนา ฉวรรณกุล. เอกสารประกอบการสอนวิชาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม. (อัดสำเนา)
 


เอกสารประกอบการเรียน :
กรองแก้ว อยู่สุข. พฤติกรรมองค์การ. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.
กิติ ตยัคคานนท์. เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำ. พิมพ์ครั้งที่ 7, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์บัตเตอร์ฟลาย, 2534.
กิติพันธ์ รุจิรกุล. พฤติกรรมผู้นำทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2529.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. ความคิดเชิงสร้างสรรค์. พิมพ์ครั้งที่ 2; กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย,2545. 232 หน้า.
จุมพล หนิมพานิช. “การจูงใจและความเป็นผู้นำ” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ หน่วยที่ 9-15 สาขาวิชาวิทยาการการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่18, นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2523.
ฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์, ผุสดี รุมาคม และสุวรรณา ทองประเสริฐ. การบริหาร. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527.
ชาญชัย อาจินสมาจาร. เทคนิคการสร้างทีมงาน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2535.
เทคนิคการพัฒนาทีมงาน. กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2536.
ชินน์ จอร์จ บุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำ. เรียบเรียงจาก Leadership Development โดย นภดล เวชสวัสคิ์; กรุงเทพฯ:บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2527.
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์และคณะ. การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ:บริษัทเอ็กซเปอเนทจำกัด, 2545. 143 หน้า.
ติน ปรัชญาพฤทธิ์. “ภาวะการเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วม” ใน เอกสารการสอนขุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ หน่วยที่ 8-*15 สาขาวิทยาการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่7, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2533.
เตือนใจ แววงาม. พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม. เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 2534.
ทองอินทร์ วงศ์โสธร. “ภาวะผู้นำ” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและระบบบริหารการศึกษา เล่มที่ 2 หน่วยที่ 6-10 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2523.
ทิศนา แขมณี. กลุ่มสัมพันธ์เพื่อการทำงานและการจัดการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ:ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. 236 หน้า.
ทิศนา แขมมณี และเยาวภา เตชะคุปต์. กลุ่มสัมพันธ์ : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติเล่ม 1. กรุงเทพฯ : บูรพาศิลป์การพิมพ์, 2522.
เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ. พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชจำกัด, 2529.
ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์. พฤติกรรมบุคคลในองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชจำกัด, 2535.
นิตย์ สัมมาพันธ์. ภาวะผู้นำ:พลังขับเคลื่อนองค์การสู่ความเป็นเลิศ. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ(เจ้าของ) กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2546. 235 หน้า.
โนแลน, วินเซนต์. ทำงานเป็นทีม. เรียบเรียงจาก Teamwork. โดยวิระวัฒน์ พงษ์พยอม. กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2533
บรรจบ เจียมวิจิตร และสุรชัย เทียนขาว “ชุดฝึกอบรมการสร้างทีมงาน” (เอกสารอัดสำเนา)
บุญเชิศ ไพรินทร์. “เครื่องมือสอดแทรกการพัฒนาองค์การระดับก่อนกลุ่มและระหว่างกลุ่ม” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาองค์การหน่วยที่ 8 - 15 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แบลงชาร์ค, เคนเนท, คาริว, โคนัสด์, และพาริชี - คาริว, ยูนิช, ผู้จัดการหนึ่งนาทีต้องสร้างผลงาน. เรียบเรียงจาก The One Minute Manager : Builds High Performing Teams. โดย พิทยา สิทธิอำนวย. กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด, 2536.
ปภาวดี จุลปจินดา. “ทัศนคติและความพอใจ” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ใน
องค์การ หน่วยที่ 2 - 15 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 7, นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533.
ประชุม โพธิกุล. การพัฒนาทีมงาน : แบบฝึกหัดเพื่อให้เกิดภาวะผู้นำ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สายใจ.
ยุทธศาสตร์แห่งผู้นำ. กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์สายใจ, 2536.
ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต. “ผู้นำใสถานศึกษาปฐมวัย” ใน ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารสถานศึกษาปฐมวัย หน่วยที่ 1-4 บัณฑิตศึกษา สาขาศึกษาศาสตร์. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536.
พาร์กินสัน,ซี นอร์ทโคท. บริหารงานต้องบริหารคน. เรียบเรียงจาก Business is People โดย สมชาย พิทยาอุดมฤกษ์,ซีเอ็ดยูเคชั่น,2545. 216 หน้า.
พรรณราย ทรัพยะประภา. จิตวิทยาสำหรับนักบริหาร. กรุงเทพฯ:บริษัทวีชั่นอาร์ตคอร์ปเรชั่น จำกัด,2531.
ฟีดเลอร์ , เฟร็ด อี, เซเอรส์, มาร์ติน เอ็ม และมาฮาร์,ลินดา . ค้นหาความเป็นผู้นำและประสานให้เข้ากับสถานการณ์ . เรียบเรียงจาก Improving Leadership Effectiveness โดย ชูชัย สมิทธิไกร, กรุงเทพฯ: บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,2532.
มาร์ติน, โรเบิร์ต. คู่มือทักษะและวิธีทำงานร่วมกัน. พิมพ์ครั้งที่ 2 แปลและเรียบเรียง โดย จตุรงค์ เกียรติกำจาย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บัตเตอร์ปลาย, 2535.
เมาริค,จอห์น แวน. คัมภีร์ การพัฒนาภาวะผู้นำ. แปลและเรียบเรียง จาก Leadership Development โดย ยุดา รักไทย และสุภาวดี วิทยะประพันธ์, กรุงเทพฯ:บริษัทเอ็กซเปอร์เน็ทจำกัด, 2545. 302 หน้า.
ยุดา รักไทย และธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์. เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ:บริษัทเอ็กซเปอเนทจำกัด, 2545. กรุงเทพฯ:บริษัทเอ็กซเปอร์เน็ทจำกัด, 2545. 142 หน้า.
วอลเตอร์ส, เจ โดนัลด์. ผู้นำทำอย่างไรให้ได้ทีมงาน. พิมพ์ครั้งที่ 3, เรียบเรียงจาก The Art of Supportive Leadership โดย อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์, กรุงเทพฯ:บริษัทสามัคคีสาร(ดอกหญ้า) จำกัด, 2536.
วินิจ เกตุขำ. มนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้บริหารยุคใหม่. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์,25
วิจิตร อาวะกุล. เทคนิคมนุษย์สัมพันธ์. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล, 2526.
สมยศ นาวีการ. การบริหารเพื่อความเป็นเลิศ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, 2533.
สำราญ ไชยศร. พฤติกรรมผู้นำทางการศึกษา. ภูเก็ต :2527.(เอกสารอัดสำเนา)
สมโภชน์ นพคุณ. “เกร็ดความรู้เรื่องการพัฒนาทีมปฏิบัติงาน” (เอกสารอัดสำเนา)
สิทธิโชค วรานุสันติกูล. การพัฒนาทีมงาน. กรุงเทพฯ : บริษัทอักษราพิพัฒน์จำกัด, มปพ.
สุนันทา เลาหนันท์. การพัฒนาองค์การ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา, 2531.
สุ เทพ พงศ์ศรีวัฒน์. ภาวะผู้นำ:ทฤษฎีและปฏิบัติ. เชียงราย:สถาบันราชภัฎเชียงราย, 2545.
505หน้า:ภาพประกอบ.
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. พฤติกรรมผู้นำทางการศึกษา. กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช,2522.
--------- .”ภาวะผู้นำ” ใน ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎืและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา หน่วยที่ 5-8 บัณฑิตศึกษา สาขาศึกษาศาสตร์. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536.
หลุย จำปาเทศ. จิตวิทยาสัมพันธ์. พิมพ์ครั้งที่2, กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2533.
อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์ และพงศธร พิทักษ์กำพล. “ชุดฝึกอบรมการพัฒนาทีมงาน” (เอกสารอัดสำเนา)
อรุณ รักธรรม. “การบริหารความขัดแย้ง” ในเอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การหน่วยที่ 8 - 15 สาขาวิทยาการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 7 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533.
----------.“การบริหารความขัดแย้งในการพัฒนาองค์การ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาการ หน่วยที่ 8 - 15 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537.
“การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายในองค์การ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการพฤติกรรมในองค์การ หน่วยที่ 8 - 15 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533.
อาแดร์, จอห์น. มิใช่นายแต่เป็นผู้นำ. เรียบเรียงจาก Not Bosses But Leaders โดย สมเกียรติ วีระวุฒิวงศ์. กรุงเทพฯ:ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์,2535.
----------. โดน สุรศักดิ์ หลาบมาลา. , กรุงเทพฯ:หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู,2536.(เอกสารอัดสำเนา)
อุทัย บุญประเสริฐ. กลุ่มพัฒนาและการบริหารทีมงานที่มีประสิทธิภาพ. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :